Google‌ ‌Cloud‌ ‌Next‌ ‌đã‌ ‌đến‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌!

Google‌ ‌Cloud‌ ‌Next‌ ‌đã‌ ‌đến‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌để‌ ‌cùng‌ ‌mọi‌ ‌người‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌thách‌ ‌thức‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌hiện‌ ‌nay!

Vào‌ ‌Thứ‌ ‌Tư – 10/11/2021, ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌nhất‌ ‌năm‌ ‌nay‌ ‌của‌ ‌Google:‌ ‌Google‌ ‌Cloud‌ ‌Next‌ ‌sẽ‌ ‌đến‌ ‌Việt‌ ‌Nam.

Đây‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌toàn‌ ‌cầu‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌của‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌Google‌ ‌Cloud‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌trong‌ ‌nước.‌ ‌Chương‌ ‌trình‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌người‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌đám‌ ‌mây‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌cập‌ ‌nhật‌ ‌những‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌những‌ ‌tin‌ ‌tức‌ ‌liên‌ ‌quan‌ ‌đến‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌Việt‌ ‌Nam.

Người‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌trải‌ ‌nghiệm:‌ ‌

Những‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌đến‌ ‌từ‌ ‌Giám‌ ‌đốc‌ ‌điều‌ ‌hành‌ ‌Thomas‌ ‌Kurian‌ ‌của‌ ‌Google‌ ‌Cloud‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌đáng‌ ‌chú‌ ‌ý,‌ ‌trong‌ ‌đó‌ ‌nhấn‌ ‌mạnh‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌liên‌ ‌quan‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌Việt‌ ‌Nam.

Hai‌ ‌phiên‌ ‌họp‌ ‌nhóm‌ ‌với‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌được‌ ‌tuyển‌ ‌chọn‌ ‌đặc‌ ‌biệt,‌ ‌dành‌ ‌riêng‌ ‌cho‌ ‌Doanh‌ ‌Nghiệp‌ ‌Truyền‌ ‌Thống‌ ‌và‌ ‌Doanh‌ ‌Nghiệp‌ ‌Công‌ ‌Nghệ.‌ ‌Những‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌thuộc‌ ‌nhiều‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌phiên‌ ‌họp‌ ‌này.

Trao‌ ‌đổi‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌Chuyên‌ ‌gia‌ ‌Google‌ ‌Cloud‌ ‌và‌ ‌nhận‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌sự‌ ‌kiện.‌ ‌Người‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌của‌ ‌Google‌ ‌Cloud‌ ‌để‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌và‌ ‌nhận‌ ‌những‌ ‌phần‌ ‌thưởng‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌của‌ ‌Google‌ ‌Cloud.

Cổng‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌đã‌ ‌mở!‌ ‌Đừng‌ ‌chần‌ ‌chừ‌ ‌nữa‌ ‌và‌ ‌hãy‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌ngay‌ TẠI ĐÂY!‌

Đăng ký tư vấn giải pháp về Google Workspace TẠI ĐÂY

Chức năng này đã bị chặn